Platform Fysiek

Dit platform richt zich in eerste instantie op kennisuitwisseling op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, openbare ruimte, energie en duurzaamheid. Het platform komt een paar keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan bijvoorbeeld Afvalinzameling en – monitoring, Beleving openbare ruimte of Duurzame mobiliteit.

Contactpersoon

Jan Schalk, secretaris

Platform Wonen

Het Platform Wonen richt zich op kennisuitwisseling op het gebied van woningmarktonderzoek in brede zin. Het platform bestaat uit een mix van onderzoekers uit verschillende gemeenten, het ministerie van BZK en het CBS. Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Ook is op verschillende manieren samengewerkt met externe kennisinstellingen zoals Platform 31. Daarnaast organiseert het platform geregeld een studiedag of een excursie.

Contactpersoon

Anne Slob, secretaris

Platform Strategie & Bedrijfsvoering

Dit platform richt zich op de rol en de positie van Onderzoek en Statistiek binnen en buiten de gemeente. Deze onderwerpen worden vanuit de invalshoeken strategie en bedrijfsvoering bekeken. Sinds de oprichting in 2005 zijn in bijeenkomsten op locatie verschillende thema’s aan bod gekomen zoals: landelijk monitors en benchmarking, samenwerking ook in regionaal verband, onderzoekerspools, kwaliteitszorg en certificering, profilering binnen de eigen organisatie en sinds kort bezuinigingen.

Contactpersoon

Frank-Jos Braspenning, voorzitter

Platform Statistiek & Datascience

Het doel van dit platform is:

  • Statistiek: het bevorderen van kennisuitwisseling onder leden die direct of indirect te maken hebben met statistiek, analyse en onderzoek van voornamelijk cijfermatige informatie.
  • Datascience: uitwisseling van kennis en ervaringen met alle aspecten van Datascience. Te denken valt aan databronnen, privacy-aspecten, opleidingen, Data Integratie, Data Mining, Predictive Analytics en Machine Learning.

Het platform komt minimaal twee maal per jaar bijeen.

Contactpersoon

George Timmermans, secretaris

Platform Methoden

Het Platform Methoden heeft tot doel kennis en informatie uit te wisselen rondom (innovatieve) onderzoeksmethoden en methodologische vraagstukken. Het gaat om zaken zoals ontwikkelingen op het terrein van sociale media, digipanels, chatgroepen, focusgroepen en analysemethoden van interviews. Maar ook algemene zaken als teruglopende respons, representativiteit, wel/niet wegen van je resultaten kunnen onderwerp zijn van dit platform.
Onder dit platform vallen tevens de werkgroep Bevolkingsprognose en de gebruikersgroep Enalyzer.

Contactpersoon

Marlies Visser, voorzitter

Platform Leefbaarheid en Veiligheid

Het platform Leefbaarheid en Veiligheid in Steden en Wijken is oorspronkelijk opgericht ten behoeve van kennisuitwisseling over het Grotestedenbeleid (GSB).

Nu richt het zich vooral op kennisuitwisseling (over onderzoek) van leefbaarheid en veiligheid. Ontwikkelingen en ervaringen in de steden, maar ook daarbuiten, worden daarbij gevolgd en gecommuniceerd. Vaste agendapunten zijn de Integrale Veiligheidsmonitor en de Leefbaarometer. Leden van de kerngroep Leefbaarheid en Veiligheid nemen namens de steden dan ook deel in de begeleidingscommissies hiervan. Onder dit platform valt tevens de Werkgroep Wijkmonitoring.

Contactpersoon

Marion Verleg, voorzitter

Platform Economie

Het platform Economie buigt zich over de diverse aspecten van de lokale en/of regionale economie zoals arbeidsmarkt, binnenstad, vastgoed, mobiliteit en sociaal-economische positionering.

Het platform komt twee keer per kaar bij elkaar. Daarnaast wordt in beginsel eenmaal per jaar een studiedag georganiseerd die wat breder van opzet is en waarbij ook niet VSO-leden worden uitgenodigd als spreker of deelnemer.

Contactpersoon

Reina Spit, voorzitter

Platform Beleidsonderzoek Sociaal (BOS)

  • onderwijs, jeugd
  • welzijn, zorg, wmo
  • cultuur, sport
  • kwetsbare groepen
  • integratie/identiteit/diversiteit

Contactpersoon

Nathalie Lossie, secretaris